Polonica XIX-XX w.

Czytelnicy z minionych wieków w przestrzeni cyfrowej. Znaki proweniencyjne w zbiorach zdigitalizowanych w projekcie POPC / Grzegorz Szturo

Kolekcja poloniców wydanych oryginalnie po 1800 r., opublikowanych w ramach projektu w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, zawiera głównie obiekty cyfrowe druków zwartych z okresu niewoli narodowej, w skromniejszym natomiast zakresie z lat 1918-1939. Reprezentowane są tu zarówno książki wydane nakładem polskich oficyn funkcjonujących poza ziemiami polskimi, jak i publikacje zagranicznych firm wydawniczych, w których ofercie znajdowały się książki w języku polskim, polskich autorów lub o tematyce dotyczącej Polski. 

Najwięcej wydawnictw związanych jest z działalnością Wielkiej Emigracji. Udostępniono kopie cyfrowe druków będących świadectwem toczącej się na wychodźstwie dyskusji na temat “sprawy polskiej”, przyczyn niepowodzeń zrywów powstańczych, sytuacji międzynarodowej, roli emigracji i problemów w jej działalności. Znajduje się wśród nich bogata twórczość publicystyczna polskich emigrantów, dokumenty organizacji współtworzących Wielką Emigrację, wspomnienia uczestników narodowych powstań, mowy jubileuszowe, pogrzebowe, teksty przemówień i apeli, a także broszury polskich organizacji politycznych i społecznych o charakterze propagandowym i agitacyjnym. Obok wydawnictw dokumentujących bieżącą działalność polskiej emigracji, występują również dzieła literackie polskich autorów tworzących poza krajem, prace naukowe, głównie historyczne o dziejach narodu polskiego oraz biografie postaci historycznych związanych z Polską. W skromniejszej liczbie przedstawiono również przykłady publikacji władz zaborczych przeznaczonych dla ludności polskiej oraz druki religijne dla polskich wiernych opublikowane przez zagraniczne ośrodki wydawnicze. 

Ustawy zasadnicze państwa i kraju - s. 4-5

Korpus 2gi Polski w 1831 roku od 23go sierpnia do 16go września czyli Opisy działań, rad, marszów, uwagi, recenzye, rozkazy, odezwy

Affaires de Pologne : la proclamation du Généralissime Russe et l'opinion française

Dużą część udostępnionych książek z lat 1800-1939 stanowią druki obcojęzyczne. W grupie tej reprezentowane są zarówno tłumaczenia dzieł literatury polskiej na różne języki europejskie, dzieła naukowe (historyczne, lingwistyczne, geograficzne) poświęcone Polsce, jak również twórczość publicystyczna autorów obcojęzycznych zainteresowanych sytuacją na ziemiach polskich. Znajdują się wśród nich głównie teksty autorów niemieckich i francuskich powstałe na fali zainteresowania sprawą polską w okresie powstań listopadowego oraz styczniowego. Występują również prace w języku angielskim, rosyjskim, włoskim, czeskim. 

Index wybranych kart
Poprzedni Następny